0570 230 104

17-03-2016

Bestemmingsplan LG Rondom de Vecht

Opstellen van regels en verbeelding voor een nieuw en actueel bestemmingsplan voor het landelijk gebied van de gemeente Stichtse Vecht. Het plangebied ligt aan weerszijden van de Vecht tussen Breukelen en Maarssen. Dit gebied kent hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Historische landgoederen en buitenplaatsen worden afgewisseld met doorzichten door het open veenweidelandschap. Daarnaast eisen nieuwe functies hun plek op, zo neemt de recreatieve druk op het gebied steeds verder toe. 
De opgave bestaat uit het in balans brengen van deze waarden en de alom aanwezige ruimtelijke dynamiek in het gebied. In het bestemmingsplan is een specifieke dubbelbestemming opgenomen om cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden te beschermen. Het bestemmingsplan komt tot stand in samenwerking met een klankbordgroep van bewoners, landgoedeigenaren, LTO en de Vechtplassencommissie.

Het bestemmingsplan wordt opgesteld in nauwe samenwerking met Bureau voor Planvorming & Advies.

Type: Bestemmingsplan 

Opdrachtgever: gemeente Stichtse Vecht

Jaar: 2014 - heden

Status: Voorontwerp