0570 230 104

26-09-2016

Bestemmingsplan Woon-zorgcomplex Lemmers Erve

De eigenaar van landgoed De Stekkenkamp werkt aan de versterking van het landgoed, om een gezonde en toekomstbestendige exploitatie van het landgoed te realiseren en de aanwezige hoge landschaps- en natuurwaarden te kunnen behouden en ontwikkelen. Hiervoor is een toekomstvisie opgesteld, waarin aansluitend aan de bestaande zorglocatie, een woon-zorgcomplex met 48 woon-zorgeenheden en twee respijtwoningen. In een ruimtelijk kwaliteitsplan van Copijn zijn beeldkwaliteitseisen vastgelegd voor de nieuwe bebouwing en inrichting van de buitenruimte. In de toelichting is dit uitgewerkt volgens de uitgangspunten van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

Het plangebied ligt in het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge. Een voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet is opgenomen in het bestemmingsplan. Onderdeel van de opdracht was het uitwerken van de 'Ladder voor duurzame verstedelijking', coordineren van alle relevante milieuonderzoeken en beantwoorden van inspraakreacties en zienswijzen.

Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan is op 31 augustus 2016 na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. Lees hier de uitspraak (201600108/1/R1).

Type: Bestemmingsplan 

Opdrachtgever: Landgoed eigenaar

Jaar: 2014 - heden

Status: Onherroepelijk