0570 230 104

17-03-2016

Dorpsvisie Hoorn

Het doel van de stedenbouwkundige visie Hoorn is om een ruimtelijk afwegingskader op te stellen waaraan bestaande en toekomstige ontwikkelingen in Hoorn beoordeeld kunnen worden.

Door middel van deze visie wordt invulling gegeven aan de provinciale zoekzone landschappelijke versterking/kleine kernen. Uit de visie komt naar voren waar het binnen de stedenbouwkundige structuur mogelijk is woningen te bouwen en op welke wijze eventuele nieuw­bouw past in het landschap en de structuur van het dorp. De stedenbouwkundige uitspraken zijn vanuit een stedenbouwkundig oogpunt gedaan. Consequenties voor bijvoorbeeld milieuaspecten, verkeer en volkshuisvesting zijn daarbij niet in beeld gebracht. Bij de uitwerking van de plannen in bijvoorbeeld een bestemmingsplan of omge­vingsvergunning moet een dergelijke integrale afweging wel worden gemaakt.

De stedenbouwkundige visie is geen integrale dorpsvisie, structuurvisie in het kader van de Wet ruimte­lijke ordening (Wro) of ontwikkelingsvisie waarin concrete ontwikkelingen in het dorp integraal worden afgewogen. 

De gemeenteraad van Heerde heeft de gebiedsvisie op 17 juni 2013 vastgesteld.

 

Type: Dorpsontwikkelingsvisie 

Opdrachtgever: Gemeente Heerde

Jaar: 2013

Status: Vastgesteld