0570 230 104

17-03-2016

Erftransformatie Doetinchem

Aan de noordzijde van Doetinchem zijn in het buitengebied twee agrarische percelen gelegen ten noorden van de Bezelhorstweg. De opstallen van één perceel hadden tot voor kort de functie als bijgebouw van het naastgelegen boerderij. Deze opstallen zijn in het bestemmingsplan herbestemd als Wonen. 

Het plangebied is gelegen in de ecologische verbindingszone (evz), onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Ter compensatie van de herbestemming zijn enkele landschappelijke maatregelen getroffen. Hiertoe is een landschapsplan opgesteld dat als voorwaardelijke verplichting is opgenomen in het bestemmingsplan. In het landschapsinrichtingsplan wordt ingezet op het opwaarderen van de historisch landschappelijke structureren tussen het plangebied en de Zelhemse beek. De huidige singel wordt bijgepland met o.a. een meidoornhaag, waardoor in combinatie met de aanwezige bomen en onderbegroeiing een gevarieerde houtwal ontstaat. De tweede maatregel is het continueren van de bestaande singel in het landschap met gebiedseigen knotessen. Daarnaast worden de erven zelf landschappelijk versterkt waarbij deze als opzichzelf staande erven worden vormgegeven. 

Door het opwaarderen en versterken van bestaande structuren, het splitsen van de erven en het vormgeven en beplanten van de afzonderlijke erven wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld om de erftransformatie binnen de ecologische verbindingszone mogelijk te maken.

Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl

Type: Bestemmingsplan 

Opdrachtgever: Particulier

Jaar: 2012 - 2014

Status: Vastgesteld