Over Buro Stedenbouw

De kwaliteit van de omgeving bepaald voor een belangrijk deel het woon- en leefgenot. Buro Stedenbouw ontwerpt en adviseert op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Wij werken samen met diverse opdrachtgevers aan plannen van diverse schaalniveaus en van de eerste schets tot het uiteindelijk indienen van het bestemmingsplan.

Buro Stedenbouw draagt bij aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Zorgvuldig maken wij een analyse van gebiedsspecifieke kenmerken. Deze dienen als uitgangspunt voor het maken van een stedenbouwkundig ontwerp. Door alle relevante aspecten te betrekken bij de ontwikkeling van (stedelijk) gebied komen wij altijd met verantwoorde en reële oplossingen. Of het nu gaat om het inpassen van een enkele woning in de (landschappelijke) omgeving of een grootschalige gebiedsvisie, wij vertalen uw concrete vraag in een concreet ontwerp. Haalbaar en maakbaar.

Buro Stedenbouw adviseert en begeleid u op het spanningsveld tussen de beschikbare ruimte en de wensen en eisen vanuit de samenleving. De verschillende overheden stellen beleidsmatig de richting vast op welke wijze deze ruimte ingevuld kan worden. Hierin spelen verschillende belangen, zowel publiek als privaat. Er is ruimte voor natuurontwikkeling, infrastructuur en bedrijventerreinen, maar ook voor recreatie en wonen. Dit alles wordt vastgelegd in verschillende visies en plannen en wordt uiteindelijk juridisch vervat in een bestemmingsplan. Samen met u kijken we naar de te volgen weg en nemen u aan de hand mee om zo efficiënt mogelijk van plan tot realisatie te komen. We hebben veel ervaring met het schrijven van bestemmingsplannen, projectbesluiten, ruimtelijke onderbouwingen en het opstellen van planregels en verbeeldingen volgens de SVBP / IMRO 2012 standaard.

dag in • dag uit geven wij uitstraling aan steden en dorpen