0570 230 104

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening reguleert het spanningsveld tussen de beschikbare ruimte en de wensen en eisen vanuit de samenleving. De verschillende overheden stellen beleidsmatig de richting vast op welke wijze deze ruimte ingevuld kan worden. Hierin spelen verschillende belangen, zowel publiek als privaat. Er is ruimte voor natuurontwikkeling, infrastructuur en bedrijventerreinen, maar ook voor recreatie en wonen. Dit alles wordt vastgelegd in verschillende visies en plannen en wordt uiteindelijk juridisch vervat in een bestemmingsplan. Een particulier initiatief kan door een omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging mogelijk worden gemaakt. 

Buro Stedenbouw begeleidt u bij de realisatie van uw plan. Samen met u kijken we naar de te volgen weg en nemen u aan de hand mee om zo efficiënt mogelijk van plan tot realisatie te komen. We hebben veel ervaring met het schrijven van bestemmingsplannen, projectbesluiten, ruimtelijke onderbouwingen en het opstellen van planregels en verbeeldingen volgens de SVBP / IMRO 2012 standaard. Daarbij verzorgen wij de coördinatie van de verschillende milieutechnische onderzoeken en procedures Wro inclusief zienswijzen en advies planschade. Daarnaast zorgen we voor de uiteindelijke publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Enkele projectvoorbeelden:

Bestemmingsplan Buitengebied Stichtse Vecht

Bestemmingsplan Havenstraat Elburg

Bestemmingsplan Woonzorgcomplex Lemmers Erve

Bestemmingsplan Wolfveldseweg Stegerden

 

 

Bestemmingsplan Woon-zorgcomplex Lemmers Erve

Bekijk project